Villkor

Inledning

Denna webbplats, inräknat alla underplatser som kan nås via startsidan, drivs av UTC Climate, Controls & Security (”CCS”), dess dotterbolag, samarbetspartners och/eller relaterade enheter (samlingsbegrepp, ”platsen”). CCS erbjuder dig, användaren, den här platsen, inräknat all information, alla verktyg och tjänster som kan nås på platsen, under villkoret att du accepterar alla villkor, betingelser, regler och anmärkningar som anges i detta dokument. GENOM ATT ANVÄNDA PLATSEN GODKÄNNER DU DESSA

Användarvillkor, om du inte samtycker ska du inte använda platsen

CCS förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst ändra, modifiera, göra tillägg till och ta bort delar av dessa användarvillkor. Det åligger dig att regelbundet kontrollera om villkoren har ändrats. Om du fortsätter att använda platsen efter att den har ändrats innebär det att du accepterar ändringarna. CCS ger dig rätten till personlig, utan ensamrätt, ej överlåtbar och med begränsad rätt att gå in på och använda platsen så länge du följer dessa användarvillkor.

Inga skyldigheter

CCS ansvarar inte för att information som finns på platsen är korrekt, komplett och aktuell. Materialet på platsen tillhandahålls endast som allmän information och ska inte användas som enda grund för beslut utan att mera noggranna, kompletta och aktuella förstahandskällor konsulteras. Förlitande på materialet på denna plats sker på egen risk. Platsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls enbart som referensinformation. CCS förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på platsen, men har ingen skyldighet att uppdatera informationen. Du samtycker till att det är ditt eget ansvar att bevaka ändringar på platsen.

Använda platsen

Allt innehåll på denna plats, inräknat och utan undantag, dokument, text, design, grafik, logotyper, symboler, bilder, ljudklipp, nedladdningar, gränssnitt, kod och programvara, liksom urval och hur det arrangeras, (”innehållet”), ägs med ensamrätt av CCS, dess licensgivare eller innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätts- och varumärkesregler samt andra tillämpliga lagar. Du har rätt att ta fram, kopiera, ladda ned och skriva ut material som finns på vår plats för personlig och icke-kommersiell användning, förutsatt att du inte ändrar eller avlägsnar upphovsrättsmarkeringar, varumärken och andra märkningar som anger äganderätt till materialet som du tar fram, kopierar, laddar ned eller skriver ut. Övrig användning av innehåll på platsen, inräknat men inte begränsat till, förändring, distribution, överföring, uppförande av, utsändning, publicering, uppladdning, licensiering, dekonstruktion, överföring eller försäljning av eller skapande av derivat av, något material, information, programvara, produkter eller tjänster som fåtts från platsen, eller användning av platsen för ändamål som konkurrerar med CCS, är uttryckligen förbjudet. Du samtycker till att respektera alla ytterligare begränsningar som visas på platsen, då den kan uppdateras då och då. CCS förbehåller sig rätten att utan orsak neka registrering eller avbryta personers registrering på platsen, ta bort personers registreringar eller förbjuda personer från att använda platsen. CCS, dess licensgivare eller innehållsleverantörer, har fullständiga rättigheter till materialet på platsen, inräknat alla tillhörande immateriella rättigheter och materialet tillhandahålls under licens som när som helst kan återkallas efter CCS eget gottfinnande. CCS garanterar inte att din användning av material på platsen inte inkräktar på rättigheter tillhörande tredje part som ej har koppling till CCS.

Du får inte använda någon apparat, algoritm eller metod eller någon liknande eller likvärdig manuell process för att hämta, förvärva, kopiera eller övervaka någon del av platsen eller något innehåll, eller på något sätt reproducera eller kringgå navigationsstrukturen, presentationen av platsen eller något innehåll för att försöka hämta material, dokument eller information på sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt via platsen. Du får inte försöka få obehörig tillgång till någon del eller funktion på platsen eller andra system eller nätverk anslutna till platsen eller någon CCS-server eller till någon av tjänsterna som erbjuds på eller via platsen, genom hackning, knäckande av lösenord, eller med andra olagliga medel.

Du får inte sondera, skanna eller testa platsens eller något anslutet nätverks sårbarhet, inte heller åsidosätta säkerheten eller några behörighetskontroller på platsen eller anslutna nätverk. Du får inte utföra omvänd uppslagning, spåra eller försöka spåra information om andra användare eller besökare på platsen eller andra CCS kunder, inräknat CCS-konton som inte tillhör dig, till källan, eller utnyttja platsen eller någon tjänst eller information som gjorts tillgänglig eller erbjuds på eller via platsen på något sätt där avsikten är att avslöja information, inräknat med inte begränsat till, identifiering av person, annan än information om dig själv via vägar som erbjuds på platsen. Du samtycker till att du inte kommer att vidta någon åtgärd som orsakar orimlig eller oproportionerlig hög belastning på platsens infrastruktur eller CCS system eller system och nätverk anslutna till platsen eller CCS. Du samtycker till att inte använda någon apparat, programvara eller metod för att störa eller försöka störa platsens funktion och transaktioner på platsen eller andra personers användning av platsen. Du får inte förfalska sidhuvuden eller på annat sätt manipulera identifieringsmärkningar för att dölja varifrån meddelanden och överföringar från dig till CCS, på eller via platsen eller någon tjänst som erbjuds på eller via platsen, kommer ifrån. Du får inte låtsas att du är eller representerar någon annan eller imitera någon annan individ eller enhet.

Du får inte använda platsen eller något innehåll för något ändamål som är olagligt eller är otillåtet enligt dessa användningsvillkor, eller understödja illegala och andra aktiviteter som kan kränka CCS och andras rättigheter.

Du får inte använda kontaktinformation som meddelas på platsen för obehöriga ändamål, inräknat marknadsföring. Du får inte använda maskin- eller programvara avsedd att skada eller störa platsens funktion eller i hemlighet inhämta system- eller personlig information eller personliga data från platsen. Du samtycker till att inte på något sätt orsaka avbrott eller försöka orsaka avbrott på platsen. CCS förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande begränsa eller avsluta din tillgång till, eller användning av, platsen utan att meddela detta. Avslutande av din tillgång till eller användning upphäver inte andra rättigheter eller lättnader som CCS kan vara berättigat till enligt lag eller av rättviseskäl.

Varumärken

Varumärken, logotyper, och tjänstemärkningar som visas platsen är registrerade och ej registrerade varumärken som tillhör CCS, dess dotterbolag, licensgivare eller innehållsleverantörer och andra tredjeparter. Alla dessa varumärken logotyper och tjänstemärkningar tillhör deras respektive ägare. Inget på denna plats ska uppfattas som beviljande, som följd av, genom hävd eller på annat sätt, av licens eller rätt att använda varumärken, logotyper eller tjänstemärken som visas på platsen, utan ägarens skriftliga medgivande, utom på sätt som beskrivs i dessa villkor. CCS förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i och på platsen och dess innehåll.

Material tillhandahållet av användare

Du godkänner att du ansvarar för allt material som du kan lämna in via platsen, inräknat laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och rättigheter. Du får via denna plats inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera innehåll som (i) är hemligt, förtalar, är nedsättande, är obscent, hotar, kränker personliga eller allmänna rättigheter, kränker immateriella rättigheter, missbrukar, är olagligt eller på annat sätt stötande, (ii) kan innebära eller uppmuntra till olagligheter, kränker andra parters rättigheter eller på annat sätt innebär ansvar eller bryter mot lagen, eller (iii) kan innehålla programvaruvirus, politiska kampanjer, kedjebrev, massutskick och andra former av skräppost. Du får inte använda falska e-postadresser eller annan identifieringsinformation, imitera andra personer eller enheter eller på annat sätt vilseleda varifrån innehåll kommer. Du får inte ladda upp kommersiellt innehåll på platsen.

Om du lämnar in material, och om vi inte anger något annat, överlåter du till CCS och dess dotterbolag, obegränsad, icke-exklusiv, utan ersättning, evig, oåterkallelig och fullt återlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivat av, distribuera och presentera materialet överallt i världen i alla media. Du samtycker dessutom till att CCS har full frihet att använda alla idéer, tankar och kunnande som du, eller personer som agerar på ditt uppdrag, ger CCS. Du ger CCS och dess dotterbolag rätten, om man väljer att göra så, att använda namnet som du uppger i samband med sådant material. All personlig information som lämnas via platsen behandlas i enlighet med platsens sekretessregler. Du går i god för och garanterar att du äger eller på annat sätt styr över rättigheterna till innehållet som du lämnar, att innehållet är korrekt, att användning av innehållet inte strider mot något förbehåll i dessa regler och inte orsakar personer eller enheter skada, och att du CCS hålls skadeslöst för alla anspråk som uppkommer på grund av innehållet du lämnar.

CCS har inga skyldigheter att lägga upp, vidarebefordra, överföra, distribuera eller på annat sätt tillhandahålla något material som finns på platsen, inräknat material som du lämnar till oss, och vi har absoluta rättigheter att när som helst ta bort material efter eget gottfinnande.

Länkar till tredje part

Platsen kan innehålla länkar till andra webbplatser där några drivs av CCS eller dess dotterbolag och andra som drivs av tredjeparter. Dessa länkar tillhandahålls som en tjänst åt dig och innebär fler vägar att komma åt information som finns där. CCS ansvarar inte för innehållet på dessa och andra webbplatser eller produkter och tjänster som kan erbjudas via dessa och andra webbplatser. Länkar från denna plats och andra webbplatser innebär inte att CCS godkänner, stödjer eller rekommenderar webbplatsen. Andra regler och förutsättningar kan gälla för länkade webbplatser. CCS ansvarar inte för förluster, skador och har inga skyldigheter som resulterar av din användning av länkade webbplatser.

Garantier/ansvarsbegränsning

ANVÄNDNING AV PLATSEN SKER PÅ EGEN RISK. PLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM DEN GÅR ATT KOMMA ÅT”. CCS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST BEGRÄNSA ELLER AVSLUTA DIN TILLGÅNG TILL PLATSEN ELLER NÅGON AV DESS FUNKTIONER. CCS FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INRÄKNAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR BESKAFFENHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ALLA GARANTIER ATT MATERIAL PÅ PLATSEN INTE GÖR INTRÅNG PÅ RÄTTIGHETER, LIKSOM GARANTIER SOM UNDERFÖRSTÅS UNDER AVTALETS GENOMFÖRANDE ELLER I SAMBAND MED DETTA, ATT TILLGÅNG TILL PLATSEN ÄR AVBROTTSFRI OCH FELFRI, ATT PLATSEN ÄR SÄKER, ATT PLATSEN ELLER SERVERN SOM TILLHANDAHÅLLER PLATSEN ÄR VIRUSFRI ELLER ATT INFORMATIONEN PÅ PLATSEN ÄR FULLSTÄNDIG, KORREKT OCH AKTUELL. OM DU LADDAR NED MATERIAL FRÅN DENNA PLATS SÅ GÖRS DET PÅ DITT EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM OCH DATAFÖRLUST SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, MUNTILIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ERHÅLLIT FRÅN CCS ELLER VIA PLATSEN INNEBÄR ATT NÅGRA GARANTIFÖRHÅLLANDEN SKAPAS. CCS UTFÄRDAR INGA GARANTIER ELLER BESTÄMMELSER BETRÄFFANDE FULLSTÄNDIGHET, KORREKTHET, TILLRÄCKLIGHET, ANVÄNDBARHET, AKTUALITET, TILLFÖRLITLIGHET OCH ANNAT VID ANVÄNDNING AV MATERIAL PÅ DENNA PLATS. INOM VISSA JURISDIKTIONER MEDGER INTE LAGEN FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH OVANSTÅENDE FRISKRIVNING GÄLLER EVENTUELLT INTE HOS DIG.

DU SAMTYCKER TILL OCH ÄR ÖVERENS OM ATT DU HAR FULLT ANSVAR FÖR ANVÄNDNING AV PLATSEN. DU SAMTYCKER TILL OCH ÄR ÖVERENS OM ATT ALL INFORMATION SOM DU SKICKAR ELLER MOTTAR UNDER ANVÄNDNINGEN AV PLATSEN EVENTUELLT INTE ÄR SÄKRAD OCH KAN SNAPPAS UPP AV OBEHÖRIGA. DU SAMTYCKER TILL OCH ÄR ÖVERENS OM ATT DIN ANVÄNDNING AV PLATSEN SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT PLATSEN TILLHANDAHÅLLS UTAN KOSTNAD. MED DETTA GODKÄNNANDE ÄR DU INFÖRSTÅDD MED OCH ÖVERENS OM ATT VARKEN CCS ELLER DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, ELLER TREDJEPART SOM LEVERERAR INNEHÅLL, SÅ LÅNGT SOM LAGEN MEDGER, FRISKRIVER SIG FRÅN ANSVAR FÖR DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFBARA, AVSIKTLIGA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA, FÖLJD- OCH ANDRA SKADOR, SOM UPPKOMMIT FRÅN ELLER SOM HAR NÅGOT SAMBAND MED PLATSEN, OCH ANDRA PLATSER SOM DU GÅR TILL VIA LÄNKAR FRÅN DENNA PLATS, ELLER FRÅN ÅTGÄRDER SOM VI VIDTAR ELLER UNDERLÅTER ATT VIDTA SOM RESULTAT AV MEDDELANDEN SOM DU SÄNDER TILL OSS, ELLER FÖRDRÖJNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PLATSEN, ELLER FÖR INFORMATION, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ANNONSERAS PÅ ELLER FÅS VIA PLATSEN, BORTTAGANDE ELLER RADERING AV MATERIAL SOM LÄMNATS ELLER MEDDELATS VIA DESS PLATS, ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅTT PÅ GRUND AV ANVÄNDANDET AV PLATSEN, OAVSETT OM DET GRUNDAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT SÄTT, ÄVEN OM CCS, DESS DOTTERBOLG ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN ATT SKADOR KAN UPPSTÅ. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER UTAN BEGRÄNSNING ALLA MATERIELLA SKADOR OCH PERSONSKADOR SOM UPPSTÅTT PÅ GRUND AV HANDHAVANDEFEL, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, RADERING, DEFEKTER, FÖRDRÖJNING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATAVIRUS, KORRUPTA FILER, FEL PÅ KOMMUNIKATIONSLEDNINGAR, DRIFTSAVBROTT I NÄTVERK ELLER SYSTEM, FÖRLORAD VINST, STÖLD, DESTRUKTION, OBEHÖRIG ÅTKOMST, ÄNDRING AV, FÖRLUST ELLER ANVÄNDNING AV REGISTER ELLER DATA OCH ANDRA MATERIELLA OCH IMMATERIELLA FÖRLUSTER. DU SAMTYCKER SPECIFIKT OCH ÄR ÖVERENS OM ATT VARKEN CCS ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR FÖR NÅGON ANVÄNDARES ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGA UPPTRÄDANDE. DIN ENDA MÖJLIGA ERSÄTTNING FÖR NÅGOT AV OVANSTÅENDE OCH VID TVIST MED CCS ÄR ATT AVBRYTA ANVÄNDNINGEN AV PLATSEN. DU OCH CCS ÄR ÖVERENS OM ATT ALLA TVISTEMÅL SOM UPPSTÅR PÅ ELLER I SAMBAND MED PLATSEN MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ORSAKEN TILL ATT TVISTEN UPPSTÅTT ELLER TILL DESS ATT MÅLET SLUTGILTIGT AVGJORTS.

Gottgörelse

Du samtycker till att försvara och hålla CCS och dess dotterbolag, tjänstemän, styrelse, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, tjänsteleverantörer, underentreprenörer och leverantörer skadeslösa för alla förluster, skyldigheter, utgifter, skador och kostnader, inräknat rimliga juridiska kostnader, som uppkommit på grund av din användning av platsen och någon kränkning av dessa användningsregler. Om du orsakar tekniskt avbrott på platsen eller systemen som överför platsen till dig och andra, samtycker du till att ansvara för alla förluster, skyldigheter, utgifter, skador och kostnader, som uppkommit på grund av avbrottet. CCS förbehåller sig rätten att på egen bekostnad åta sig exklusivt försvar och kontroll över ärenden som annars åligger dig att gottgöra, och i sådana fall samtycker du till att samarbeta med CCS om försvaret av dessa.

Jurisdiktion

Lagar i staten Connecticut, USA, styr dessa användningsvillkor och din användning och du ger ditt oåterkalleliga samtycke till att domstolar i jurisdiktionen Connecticut anlitas för åtgärder som krävs på grund av förhållanden som regleras i dessa användningsvillkor uppkommit. CCS inser att det är möjligt för dig att få tillgång till platsen från vilken jurisdiktion som helst i världen, men vi har inga praktiska möjligheter att förhindra sådan tillgång. Platsen har utformats i enlighet med lagstiftning gällande i staten Connecticut och i USA. Om något material på denna plats, eller din användning av platsen, strider mot lagen där du befinner dig när du går in på platsen, är den inte avsedd för dig och vi ber dig att inte använda den. Du ansvarar för att hålla dig informerad dig om lagen inom din jurisdiktion och att följa dem.

Regeländringar

CCS kan när som helst lägga till, ändra och ta bort delar av dessa villkor utan att detta meddelas. Alla ändringar av villkoren och andra villkor som publiceras på denna plats gäller från publiceringen. Fortsatt användning av platsen efter att ändrade villkor publicerats innebär att du godtar ändringarna. CCS kan när som helst tillfälligt eller permanent lägga till, ändra, avbryta, ta bort eller upphäva annat innehåll som publicerats på platsen, inräknat funktioner och specifikationer för produkter som beskrivs eller avbildas på platsen, utan att detta meddelas och utan skyldigheter.

Fullständig överenskommelse

Denna överenskommelse och alla villkor som publiceras på denna plats utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan dig och CCS, avseende innehåll och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser och meddelanden, muntliga eller skriftliga, mellan parterna avseende innehållet. En tryckt utgåva av dessa användningsvillkor ska i juridiska och administrativa processer utifrån relaterad användning av platsen, prövas i samma utsträckning och ges samma behandling som andra affärsdokument och register som från början skapats och underhållits i tryckt format. Talan som du vill föra med avseende användningen av denna plats måste påbörjas inom ett (1) år efter att fordran eller anledningen uppstått. Om någon bestämmelse i detta avtal är olagligt ogiltigt eller inte kan verkställas, så gäller fortfarande övriga delar av avtalet.

Övrigt

Vissa funktioner som kan finnas tillgängliga på platsen kräver registrering. Vid registrering och med beaktande av din användning av platsen, samtycker du till att uppge sanningsenlig, korrekt, aktuell och komplett information om dig själv. Vissa funktioner på denna plats kräver användning av lösenord. Du är skyldig att skydda ditt lösenord. Du samtycker till att du ansvarar för alla meddelanden, åtgärder eller försummelser som vidtas genom användning av ditt lösenord. Meddela CCS omedelbart om du har förlorat ditt lösenord eller har anledning att tro det stulits eller används av obehörig. CCS utgår från att alla meddelanden som CCS mottar via ditt lösenord kommer från dig om inte CCS meddelas om annat.

Om någon del av dessa användarvillkor av domstol eller skiljenämnd inom giltig jurisdiktion bedöms ogiltig eller ogenomförbar ska denna del begränsas eller elimineras i minsta nödvändiga mån och ersättas av en giltig bestämmelse som på bästa sätt uttrycker avsikten med dessa användarvillkor så att de fortfarande har full effekt. Dessa användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och CCS avseende din användning av platsen, och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga överenskommelser och uppgörelser som funnits mellan dig och CCS avseende användningen, vilka därmed annulleras. Annat än vad som stipuleras i ett köpeavtal som upprättas mellan dig och CCS, godkänner CCS inga alternativa förslag till dessa användningsvillkor och sådana förslag avslås härmed kategoriskt. Om CCS misslyckas med att insistera på och genomdriva att reglerna strikt efterföljs innebär det inte att CCS möjlighet och rätt till att genomdriva att dessa användarvillkor följs åsidosätts, inte heller kan några aktioner mellan CCS och dig och andra parter anses som att någon bestämmelse i dessa användarvillkor ändras.  Dessa användarvillkor ska inte tolkas som att någon tredje part ges några rättigheter.

Thank you for visiting our Site.

Updated by the CCS Intellectual Property Department on February 24, 2017

Nyheter

 • 17 okt, 2016

  Fler användningsområden för CO2Y

  CO2Y, Green & Cools nyligen lanserade lilla kondenseringsaggregat, har mottagits med stort intresse på marknaden. CO2Y togs fram för att erbjuda verksamheter med mindre kylbehov, som till exempel små butiker och bensinstationer, ett prisvärt och okomplicerat – men ändå miljösmart – alternativ. Nu visar det sig att användningsområdet är större än så: En CO2Y har […]

  Läs vidare
 • 27 jun, 2016

  Hållbar kyla till rätt pris

  Den är miljösmart, okomplicerad och billig – och har samma förstklassiga prestanda som Green & Cools övriga produkter är kända för. Intresset för COY, Green & Cools nya lilla kondenseringsaggregat, är stort. Green & Cool arbetar nu för högtryck för att möta efterfrågan i samband med lanseringen av COY. – COY använder miljövänlig koldioxid som […]

  Läs vidare
 • 18 mar, 2016

  Nollenergibutik fick prestigefylld utmärkelse

  Ett avancerat kylsystem från Green & Cool spelade en avgörande roll när Walgreens byggde sin första nollenergibutik – en byggnad som producerar lika mycket eller mer energi, jämfört med vad den förbrukar. Butiken, som ligger i Evanston, Illinois, vann nyligen ett prestigefyllt pris i ASHRAE Technology Award. Walgreens nollenergibutik byggdes 2013. För att nå målet […]

  Läs vidare